آخرین اخبار مدارس


10 دیدبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

06 دیدبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

29 آذردبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

20 آذردبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

08 آذردبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

05 آذردبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

24 آباندبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

11 آباندبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

برای من یک ستاره بکش

اریک کارل

آشنایی با مفهوم مرگ

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

English tour

آزاده عبادی _ مرضیه رحیمی

خواندن - استنباط

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

so to speak

آزاده عبادی_نادیا میاحی_مریم م

مکالمه و جمله سازی

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فرهنگ عامیانه‌ها: فارسی - انگلیسی

آزاده عبادی _ سیدعباس

اصطلاح‌های عوامانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

14قصه ، 14 معصوم ، حضرت فاطمه(س)

حسین فتاحی

کودک و تاریخ اسلام

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند

وانیا اولتن

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

مهمانی هیولاهای دندان

به روایت دکتر رایکو

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فرهنگ فارسی مهتاب

مهدی ضرغامیان/مهناز عسگری

واژه نامه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

یک موجود خیلی عجیب

روندا آرمیتج

داستان های جانوری

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

چوپان درستکار

سید محمدرضا طباطبایی

داستانهای کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

عسل ايران پور

1390/10/27